สัมมนาจัดเลี้ยงแบบหมู่คณะ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว[29/06/2556]